مکمل دوغاب تزریق

افزودنی مکمل دوغاب تزریق برپایه پلیمرهای مصنوعی که قادر است ضمن کاهش قابل ملاحظه آب اختلاط، با اصلاح شکل ظاهری دوغاب از بروز پدیده آب انداختگی تا حد چشمگیری جلوگیری نماید.