منبسط کننده بتن و ملات

این محصول با هدف ایجاد انبساط قابل کنترل و امکان پیوستگی بهتر با فضای پیرامون به بتن و ملات اضافه می گردد.