زودگیر بتن (گالن ۲۵ کیلوگرم)

گونه ای ازمواد افزودنی بتن است که پس از افزوده شدن به بتن سبب تسریع هیدرتاسیون و افزایش روند سخت شدن ملات و بتن و در نتیجه باعث افزایش مقاومت اولیه بتن می گردد.