ابرروان کربوکسیلات SP19 (گالن ۲۰ کیلوگرم)

ابرروان کننده بتن ماده کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی با قابلیت حفظ کارایی بتن در حالت خمیری می باشد.