گروت کامبکس (کیسه ۳۰ کیلوگرم)

این محصول بر پایه پودرهای مخصوص، مواد افزودنی مختلف، سیمان و با دانه بندی شن سیلیسی تا 2 میلیمتر برای گروت ریزی تا ضخامت 8 سانتیمتر طراحی گردیده است.