کیورینگ (گالن ۲۵ کیلوگرم)

نگهداری صحیح از بتن پس از اتمام عملیات بتن ریزی یکی از عوامل مهم و اثرگذار در افزایش کیفیت نهایی بتن می باشد . کیورینگ با ایجاد فیلم غیر چرب بسیار نازکی روی سطوح بتن علاوه بر انعکاس بخش عمده ای از تابش نور خورشید و جلوگیری از بالا رفتن دمای سطح ، از تبخیر سریع آب بتن جلوگیری به عمل می آورد.