چسب بتن آب بندی ( گالن ۴ کیلوگرم)

201,250 تومان

این چسب ها عموما محلول های کلوییدی از پلیمرهای مختلف در آب هستند که مقاومت کششی ،خمشی همچنین دوام بتن را افزایش می دهند ولی مهم ترین خاصیت آنها افزایش چسبندگی است. بیشترین استفاده از این مواد مربوط به کارهای تعمیراتی می باشد،