چسب بتن آب بندی ( گالن ۴ کیلوگرم)

این چسب ها عموما محلول های کلوییدی از پلیمرهای مختلف در آب هستند که مقاومت کششی ،خمشی همچنین دوام بتن را افزایش می دهند ولی مهم ترین خاصیت آنها افزایش چسبندگی است. بیشترین استفاده از این مواد مربوط به کارهای تعمیراتی می باشد،