پوشش امولسیونی(پایه آب)

گونه ای پوشش محافظتی یک جزئی می باشدکه برای جلوگیری از نفوذ املاح و یون های مخرب شیمیایی موجود در خاک روی مقاطع بتنی پیش از دفن شدن اجرا می شود. پس از خشک شدن، الاستیسته زیاد و چسبندگی قابل توجهی به سطوح مورد اجرا دارد.