نفوذگرکریستال شونده SQ2000 (کیسه ۱۰ کیلوگرمی)

پودری باخاصیت آب بندی است که بصورت پوشش روی سطوح سیمانی از طریق ایجاد کریستال های سیمانی در سازه هایی که دچار نفوذ آب منفی به صورت یکپارچه هستند، کاربرد دارد.