روغن قالب(پایه حلال)

نوعی روغن بدون قابلیت انحلال در آب می باشد که با ایجاد فیلم بسیار نازکی روی سطوح قالب ها باعث سهولت جداسازی قالب از بتن و بهبود و تسریع سرعت خروج حباب های هوای متصل به بدنه قالب می گردد.