روغن قالب(پایه آب)

نوعی روغن با قابلیت انحلال در آب می باشد که با ایجاد فیلم چرب روی سطوح قالب ها باعث سهولت جداسازی قالب از بتن و ممانعت از زنگ زدگی قالب هامی گردد .