حباب هواساز بتن

ماده افزودنی حباب هواساز بتن برای کاهش نفوذپذیری و افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل های تکراری انجماد و ذوب به بتن افزوده می شود. این ماده با ایجاد حباب های یکنواخت و کروی شکل(منظم) هوا و پخش شدن زنجیره ای این حباب ها در جزء چسباننده بتن خواص فوق را ایجاد می کند.