تراز کننده سیمانی

تراز کننده سیمانی مخلوط آماده تک جزئی پایه سیمانی با قابلت پرکنندگی، جریان پذیری زیاد و فاقد انقباض می باشد،که با توجه به قابلیت خودتراز شوندگی، برای تسطیح مقاطع ناهموار کاربرد دارد.

Category: