الیاف بتن(پلی پروپیلن کیسه ۱۰ کیلوگرمی)

لیاف پروپلین به عنوان افزودنی ، جهت تقویت و مسلح نمودن انواع بتن و مخلوط های سیمانی و گچی مورد استفاده قرار می گیرد . مصرف الیاف پلی پرولین باعث افزایش مقاومت خمشی ، کششی ، برشی و سایشی می گردد.