روان کننده

روان کننده بتن ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن است که در ساخت بتن های مسلح و غیرمسلح در دماهای معمولی کاربرد دارد.