مکمل بتن

مکمل بتن گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمند و چند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده می شود. این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن(افزایش کارایی) باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری بتن سخت شده می گردد.