فوق روان کننده زودگیر

فوق روان کننده زودگیر ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن در حالت خمیری با قابلیت تسریع زمان گیرش اولیه می باشد که در ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در مناطق سردسیر کاربرد دارد.