فوق روان کننده دیرگیر

فوق روان کننده دیرگیر بتن ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن با قابلیت افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری می باشد.