ضد یخ ملات

ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون که برای ساخت و اجرای ملات در سرمای شدید طراحی شده است که باعث تسریع در زمان گیرش اولیه و تشدید حرارت زایی در ملات های سیمانی می گردد.