زودگیر شاتکریت پودری

نوعی پودر افزودنی غیر قلیایی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان، مخصوص عملیات شاتکریت خشک است که عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل، لاینینگ کانال ها و تونل ها و تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار می باشد.