دیرگیر بتن

دیر گیر بتن ماده ای است که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش می گردد و سرعت پیشرفت واکنش هیراسیون را کم می کند.