تخریب کننده بتن

تخریب کننده بتن یک ماده تخریب، غیر منفجره و معدنی می باشد. این ماده برای تخریب سنگ معدن، ساروج، بتن معمولی و بتن مسلح بکار می رود.مکانیزم عملکرد این ماده شکست بتن توسط نیروی کششی در دیواره چال است.