گواهی شرکت موم سازان حربا
دوره آشنایی با کنترل خوردگی و ایزولاسیون فلز و بتن