Showing all 3 results

روغن قالب ضدخوردگی یک نوع روغن پایه حلال حاوی مواد افزودنی ویژه به منظور افزایش مقاومت در برابر خوردگی سطوح فلزی است. این ماده به منظور جدایش آسان بتن تازه از قالب طراحی شده که نیاز به رقیق سازی نداشته و آماده مصرف است.

نگهداری بتن و قالب

روغن قالب(پایه آب)

نوعی روغن با قابلیت انحلال در آب می باشد که با ایجاد فیلم چرب روی سطوح قالب ها باعث سهولت جداسازی قالب از بتن و ممانعت از زنگ زدگی قالب هامی گردد .

نگهداری بتن و قالب

کیورینگ (گالن ۲۵ کیلوگرم)

نگهداری صحیح از بتن پس از اتمام عملیات بتن ریزی یکی از عوامل مهم و اثرگذار در افزایش کیفیت نهایی بتن می باشد . کیورینگ با ایجاد فیلم غیر چرب بسیار نازکی روی سطوح بتن علاوه بر انعکاس بخش عمده ای از تابش نور خورشید و جلوگیری از بالا رفتن دمای سطح ، از تبخیر سریع آب بتن جلوگیری به عمل می آورد.