چگونه کیفیت خوب بتن بررسی و حفظ می شود

در یک پروژه بزرگ ساختمانی ، بهتر است که یک آزمایشگاه محلی به این هدف اختصاص یابد . آزمایشگاه می تواند توسط پیمانکار سرپرستی شود ، اما بیشتر اوقات این وظیفه به یک سازمان آزمایشگاهی غیر وابسته محول می گردد . چنین آزمایشگاهی باید دارای استاندارد بالایی باشد . زیرا سازمان های آزمایشگاهی خود در معرض کنترل قرار می گیرند . مطالب فوق زمینه ای فراهم می کند که بر اساس آن ،کیفیت بتن در یک پروژه ساختمانی مورد بررسی قرار گیرد . در مواردی که حجم بتن ریزی متوسط باشد ، ممکن است بعضی از عملکردها و احتیاط ها غیر ضروری یا خیلی گران باشند . در نتیجه افزودن حاشیه ایمن در مقدار مقاومت متوسط ، یا مقدار سیمان ، مناسب تر می باشد . بین چگونگی کنترل از یک سو و مقادیر هدف و حداقل ، از سوی دیگر ، تعادل روشنی موجود می باشد . غیر ممکن است که این تعادل را بصورت یک رابطه عمومی استنتاج نمود ، اما در طرح هر فرایند بتن ریزی، باید آن را در نظر گرفت . به منظور دست یافتن به بتن خوب ، تجربه نیز ضروری می باشد . تجربه بدون زمینه علمی ، ممکن است به اشتباهاتی بیانجامد و بالعکس ، تنها بر اساس معلومات کتابی ، و حتی با داشتن تجربه های آزمایشگاهی نیز رسیدن به بتن خوب در یک سازه، میسر نمی باشد . مهندس موفق ، کسی است که دانشی منطقی از بتن و مصالح بتن را با تجربه ای خوب در هم آمیخته و بکار گیرد . به هر حال تکنولوژی بتن در حال توسعه است و هر روز مصارف جدیدی برای بتن یافت می شود لذا یک مهندس لایق و باهوش باید در جستجوی مزایای بتن باشد و تمام پرسش های لازم در مورد نتایج تغییرات را اعمال کند .